วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษารัฐศาสตร์และนิติศสาตร์ของไทยที่มีความเป็นเลิศระดับอาเซียน

พันธกิจ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นภายใต้พันธกิจสำคัญ ดังนี้

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์แบบบูรณาการอย่างมีคุณธรรม และมีความสามารถสูงทางภาษาต่างประเทศ

๒.แสวงหาองค์ความรู้และร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมแบบบูรณาาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นไทยและอาเซียน

๓.  เป็นศูนย์กลางของภาคีชุมชนวิชาการเพื่อจัดบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมในระดับท้องถิ่นและอาเซียน

๔.  ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและอาเซียน

๕.  พัฒนาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้เป็นองค์การธรรมาภิบาลที่มีสมรรถภาพสูง

อัตลักษณ์

วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพเลิศล้ำ ฐานสังคมคุณธรรม หนุนนำอาเซียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวของมหาวิทยาลัยตาม “กรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)”

๒. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบด้านวิชาการโดยเฉพาะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

๓. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีสำนึกสาธารณะ

๔. ดำเนินการวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ด้านการเมืองและกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมภาคใต้และสังคมไทย