5 ส สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เป้าหมายกิจกรรม 5ส

  1. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำให้เกิดผลในทางปฎิบัติ และถือเป็นงานประจำ
  2. บุคลากรทุกคนต้องทำอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จนเป็นนิสัยในการทำงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถวัดผลได้

  1. คะแนนประเมิน 5ส อยู่ใน 10 ลำดับแรกในประเภทสำนักวิชา
  2. บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสวยงามไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  3. คะแนนประเมินห้องพักอาจารย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

แผนดำเนินงาน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตัวบ่งชี้

มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

 
1. เว็บไซต์ 5ส Green PLนางสาววรรณวิมล นาคะ 
2. โต๊ะทำงานและเค้าเตอร์นางสาวพีรยา ห้องโสภา, บุคลากรเจ้าของตู้ 
3.ตู้เก็บเอกสารบุคลากรเจ้าของตู้ 
4.แฟ้มเอกสารนางสาววรรณวิมล นาคะ 
5.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบุคลากรเจ้าของคอมพิวเตอร์ 
6.ห้องประชุม 1นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์ 
7.ห้องประชุม 2นางสาววีณา จันทร์ประสูตร์ 
8.ห้องรับรองนางรจนา สายวารี 
9.แผงสวิทซ์ไฟนายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์ 
10.เครื่องปรับอากาศนางสาวพีรยา ห้องโสภา 
11.ห้องพักผ่อนนางสาววรรณวิมล นาคะ 
12.ห้องควบคุมระบบไฟฟ้านางสาวนิลเนตร ฝั่งชลจิตต์ 
13.การดูแลถังดับเพลิงนางสาวนิลเนตร ฝั่งชลจิตต์ 

รูปภาพกิจกรรม 5ส

ก่อนการทำกิจกรรม 5ส (Before)

หลังการทำกิจกรรม 5ส (After)