รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,วลัยลักษณ์,WU,มหาวิทยาลัยชั้นนำ,5s

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นําระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เพือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนือง ในการทีจะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางาน และการใช้ชีวิตทีเป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัย และมีสิงแวดล้อมทีดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพือขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพือความสะดวกและเพิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางานและการเรียนรู้โดยการทําความสะอาดเพือตรวจสอบค้นหาสิงผิดปกติและบํารุงรักษาป้องกัน อันจะนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทํางานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทีดี

สะสาง Seiri (Organization)

สะสาง SEIRI คือ การบริหารจัดการให้มีของเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดเก็บของที่จําเป็นต่อการใช้ งานให้เป็นหมวดหมู่ ของที่ไม่จําเป็นให้ขจัดออกไป โดยการขายหรือทําลาย

สะดวก Seiton (Neatness)

สะดวก Seiton คือ การจัดสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด

สะอาด Seisou (Cleaning)

สะอาด Seisou คือ การทําความสะอาดอย่างทัวถึง ทุกจุด ทุกซอก ทุกมุม และขณะทําความ สะอาด ผู้ทําจะต้องตรวจสอบหาความผิดปกติไปด้วย

สร้างมาตรฐาน Seikets (Standardization)

สร้างมาตรฐาน Seiketsu หมายถึง การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกําหนดเป็น มาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึนและรักษาให้ดีตลอดไป

สร้างวินัย Shitsuke (Training/Discipline)

สร้างวินัย Shitsuke คือ การสร้างพฤติกรรมในการทํางานวิธีคิด /วิธีทํางาน /วิธีตัดสินใจ ตาม ส1- ส4 อย่างถูกต้องจนกลายเป็นวิถีชีวิตในการทํางานหรือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพือให้เกิดความสําเร็จที ยั่งยืน

เป้าหมายกิจกรรม 5ส

  1. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำให้เกิดผลในทางปฎิบัติ และถือเป็นงานประจำ
  2. บุคลากรทุกคนต้องทำอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จนเป็นนิสัยในการทำงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถวัดผลได้

  1. คะแนนประเมิน 5ส อยู่ใน 10 ลำดับแรกในประเภทสำนักวิชา
  2. บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสวยงามไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  3. คะแนนประเมินห้องพักอาจารย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ก่อนทำ 5ส

 

 

หลังทำ 5ส

รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,วลัยลักษณ์,WU,มหาวิทยาลัยชั้นนำ,5s  

ผังห้องทำงานสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,วลัยลักษณ์,WU,มหาวิทยาลัยชั้นนำ,5s

ผังอาคารวิชาการ

รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,วลัยลักษณ์,WU,มหาวิทยาลัยชั้นนำ,5s