Home / โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

WU GREEN School Of Political Science and Laws

1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ตั้งชั่วคราว ณ อาคารวิชาการ 7 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1.2 ขนาดพื้นที่

 

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบุคลากรทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น
– บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 24 คน (ลาศึกษาต่อ 3 คน)
– บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 6 คน

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

 • สำนักวิชาฯมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังเบอร์ 5

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-ไม่มี-

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2562

-ไม่มี-

2.4 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-ไม่มี-

2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น.ถึง เวลา 11.30 น.  และเวลา 13.30 ถึง เวลา 16.00 น.
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน
3. การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Wate)

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

  • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ
  • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

  • การพิมพ์กระดาษ 2 หน้า, นโยบาย Paper Less การใช้ถุงผ้า

   3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

  3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี-

   3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี-

   3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี-

   3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี-

4.ข้อมูลการใช้งานน้ำ

ปี พ.ศ.

น้ำประปา

น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)

2560 111,386 0
2561 121,386 0
2562 169,381 0

4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
-ไม่มี

4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-ไม่มี

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
-ไม่มี-

4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน
-ไม่มี-

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน

 • จำนวนจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 2 คัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

  • รณรงค์การใช้รถร่วมกัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
  • มีการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

6.การศึกษาของส่วนงาน (Education)

6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ได้แก่ LAW-306 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

-ไม่มี-

6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1. คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

2.โครงการค่ายนักกฎหมายอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ณ มัสยิดบ้านสระบัว มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 30 คน

 

กิจกรรม GREEN สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

 

 

Facebook Comments