การจัดตั้งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นแนวทางที่จัดทำขึ้นตามบันทึกจาก อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “จัดตั้งสำนักวิชาใหม่” ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนของการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคมและเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบตามเป้าประสงค์ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย

          การจัดตั้งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นแนวทางที่จัดทำขึ้นตามกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) หัวข้อที่ ๒.๒ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ซึ่งให้มีสำนักวิชาทางด้านสังคมศาสตร์หรือการเมืองการปกครอง ที่จะจัดการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้น  เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนนักศึกษามากถึง 850 คน (นับถึงเดือนกันยายน 2559) ทำให้มีความจำเป็นที่หลักสูตรรัฐศาสตร์ต้องขยายตัวเป็นแกนหลักในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และการจัดตั้งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะผลิตองค์ความรู้ทางการเมือง กฎหมาย และด้านการบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น