ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program

ปรัชญา/วัตถุประสงค์
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความรอบรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เชี่ยวชาญการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
 1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะทางปัญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 2. ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอบสนององค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัย และสามารถใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
 5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
 1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
 2. บัณฑิตมีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 3. บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 4. บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางาน และบูรณาการงานวิจัยในการแก้ปัญหาในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 5. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้
แนวทางประกอบอาชีพ
 1. นักทรัพยากรบุคคล
 2. นักวิชาการแรงงาน
 3. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5. พนักงานองค์กรของรัฐและเอกชน
แนวทางศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 12,700 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 152,400.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 40 หน่วยกิต

 

    1.1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต

 

    1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต

 

    1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต

 

    1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต

 

    1.5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) จำนวน 117 หน่วยกิต

 

    2.1) วิชาแกน 56 หน่วยกิต

 

    2.2) วิชาเอก 44 หน่วยกิต

            – วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

            – วิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต

 

    2.3) วิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 8 หน่วยกิต

 

 

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต