หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program
ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความรอบรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
 1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์
 2. ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 3. การปกครองท้องถิ่น การคลังและงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
 5. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
 6. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
 1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
 2. บัณฑิตมีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 3. บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 4. บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางาน และบูรณาการงานวิจัยในการแก้ปัญหาในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 5. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้
แนวทางประกอบอาชีพ
 • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
 • เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักวิชาการแรงงาน
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักบริหารงานทั่วไป
 • พนักงานองค์กรของรัฐและเอกชน
แนวทางศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 12,700 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 152,400.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร