หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)

 

ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย: นิติศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws
ชื่อปริญญา
  • ภาษาไทย: นิติศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws
ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา
คุณค่าของบัณฑิตทางกฎหมายคือสามารถนำกฎหมายไปใช้สร้างความเป็นธรรมให้แก่คนทุกระดับในสังคม และช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งก้าวหน้า ดังนั้น การเรียนกฎหมายจึงไม่ใช่การมุ่งศึกษาเฉพาะ ตัวบทเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้รอบรู้หลักกฎหมาย เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และจิตวิญญาณแห่งกฎหมาย ในขณะที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์อื่นๆ เข้ามาใช้ในการเรียนรู้กฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าใจสังคมในมิติต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายและซับซ้อน เพื่อที่จะช่วยให้การเรียนรู้กฎหมายและการใช้กฎหมายมีความรอบด้านและสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงแต่ละกรณีได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 
1) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทั่วไปทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้กฎหมายในลักษณะองค์รวม และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นกำลังสำคัญในองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไปสู่ความเป็นธรรม และเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเท่าทันและรอบด้าน
2) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้บัณฑิตปรับใช้และมีหลักการในการตีความได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นซึ่งมีความหลากหลาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย โดยต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรม
3) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้หลักกฎหมาย ความเชี่ยวชาญการใช้กฎหมาย มีจิตสำนึกสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมด้านกฎหมายร่วมกับชุมชน
4) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกับชุมชน มีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์สิทธิ ส่วนบุคคล สิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชน ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 รอบรู้นิติศาสตร์
2 ผดุงราษฎร์ยุติธรรม
3 ก้าวนำสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ

(1) ผู้พิพากษา/ตุลาการ
(2) พนักงานอัยการ
(3) ทนายความ
(4) นิติกร
(5) ที่ปรึกษากฎหมาย
(6) ข้าราชการ พนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ
(7) อาจารย์ และนักวิจัย
(8) นักกฎหมายประจำองค์การระหว่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 12,700 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 152,400 บาท