วิจัย บริการวิชาการ

การวิจัยและบริการวิชาการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม องค์การ และการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ การคลังและงบประมาณ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผลงานวิจัยดังกล่าว ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังนำมาใช้ในการเขียนหนังสือ หรือตำรา และได้นำมาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายด้านการวิจัยที่สำคัญของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ผลงานวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  บุญสิน

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บัตรประจำตัวนักวิจัย : 35958

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

สกล บุญสิน (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการคมนาคมขนส่งทางรางของไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 15 (2) (กรกฎาคม-ธันวาคม), 79-110.

สกล  บุญสิน. (2559). รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 23 (2) (กรกฎาคม-ธันวาคม), 119-148.

สกล  บุญสิน. (2559). ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทน. วารสารการจัดการ, 5 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม), 12-29.

สกล  บุญสิน. (2558). มาตรฐาน วิธีการ ปัญหาและทางเลือกในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย. วารสารปาริชาต, 28 (3), 168-189.

สกล  บุญสิน. (2555). การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจการให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน). วารสารบริหารธุรกิจ, 35 (133), (มกราคม-มีนาคม), 41-66.

แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เคยได้รับ

1.      ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.      ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

3.      ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

การบริหารงานวิจัย

1.      ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย งานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง

2.      หัวหน้าโครงการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

รงค์  บุญสวยขวัญ. 2559. กรอบแนวคิดเพื่อการอธิบายและการข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าวชาวลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.สารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 / 2559 หน้า : 1-40  เดือน/ปี : 02/2559-12/2559

รงค์  บุญสวยขวัญ.  2559.  การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต้. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 20-30 เดือน/ปี : 09/2558-04/2559

รงค์  บุญสวยขวัญ.  2557.  การเมืองภาคพลเมือง:ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างตัวชี้วัดหรือตัวบ่งบอกการเมืองของพลเมือง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เล่มที่ : 05 ฉบับที่ : 01/2557 หน้า : 80- 110 เดือน/ปี : 01/2557-06/2557

รงค์  บุญสวยขวัญ.  2556.  สถานการณ์การบริหารจัดการท้องถิ่นไทยในเชิงกระบวนการที่ท้าทาย สู่คุณภาพบริการสาธารณะ. วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษาเล่มที่ : 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-25 เดือน/ปี : 01/2556-06/2556

รงค์  บุญสวยขวัญ.  2555 . การจัดการทางสังคม: สังเคราะห์แนวคิดเพื่อการอธิบายการจัดการกลุ่มองค์กรประชาชน ในสังคมชนบทไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2555-06/2555

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Maisrikrod, S. (with Chong, M.D.) Charting Thailand’s maritime security policies from 1932 to 2012: A liberal international relations perspective. In N. Tarling & X. Chen (Eds), Maritime

รองศาสตราจารย์สมชัย  ศรีสุทธิยากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูล

อาจารย์ ดร.ทัศนียา  บริพิศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ทัศนียา บริพิศ. (2560). การบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น : Retro-Retro Market ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ . วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. เล่มที่ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 71-81 : กรกฎาคม-ธันวาคม.

ทัศนียา บริพิศ. (2560). การศึกษาภาพลักษณ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : การรับรู้ทางสังคมภาคตะวันออก . วารสารรัฐสภาสาร เล่มที่ 65  : ปีที่ 12 หน้า 83-100.

ทัศนียา บริพิศ. (2557). ยุทธศาสตร์รายจ่ายภาครัฐ : มิติยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558-2565 (ระยะที่ 1). วารสารรัฐสภาสาร เล่มที่ 62  : ปีที่ 12 หน้า 71-79