Home / ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 Portfolio (เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.61 – 15 ธ.ค.61) สมัครเรียน Click เลย

(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.75
(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ: ทุกแผนการเรียน
(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
รอบที่ 1 Portfolio (เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.61 – 15 ธ.ค.61) สมัครเรียน Click เลย

หลักสูตรนิติศาสตร์จำนวนรับ 100 คน
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50
(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/
ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/
ภาษาต่างประเทศ
(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “เป้าหมายในเส้นทางนักกฎหมายของข้าพเจ้า”

ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รอบที่ 1 Portfolio (เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.61 – 15 ธ.ค.61) สมัครเรียน Click เลย

หลักสูตรรัฐศาสตร์จำนวนรับ 70 คน
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2.50
(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/
ภาษาต่างประเทศ
(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ความมุ่งหวังและเป้าหมายของการเลือกเรียนรัฐศาสตร์

Facebook Comments