Home / สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

“การศึกษาเปลี่ยนแปลงคน  คนเปลี่ยนแปลงโลก”    ผมเชื่อในหลักการนี้   จึงยึดถืออาชีพการสอนหนังสือและเป็นผู้บริหารในสถาบันการศึกษามากว่า 30 ปี  แม้ว่าช่วงหนึ่งผมจะออกไปทำหน้าที่สำคัญของบ้านเมืองในฐานะกรรมการการเลือกตั้ง  แต่ถือว่าชีวิตส่วนใหญ่ของผมยังอยู่กับแวดวงการศึกษาเป็นหลัก

การศึกษาเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต  เมื่อนักเรียนคนหนึ่งตัดสินใจเขาศึกษาในคณะวิชาด้านรัฐศาสตร์สายปกครอง แปลว่า เส้นทางอาชีพของคนนั้นๆจะเดินเข้าสู่การเป็นข้าราชการปกครอง เป็นปลัด เป็นนายอำเภอ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  หากเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ก็แน่ใจว่า การทำงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศ หรือ ตำแหน่งทูตอันทรงเกียรติ ย่อมรอคอยอยู่ข้างหน้า  ส่วนในวิชาทางบริหารรัฐกิจ คือ การประกอบอาชีพที่กว้างขวางอาจเป็นข้าราชการ อาจหรืออาจทำเอกชนก็ได้

ในด้านนิติศาสตร์  การได้ร่ำเรียนวิชากฎหมายต่างๆ นำไปสู่เส้นทางชีวิตที่อาศัยกฎหมายเป็นอาวุธสำคัญในการทำงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกรในหน่วยงานราชการ หรือทำงานที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายต่างๆของเอกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ คือ หน่วยงานการศึกษาหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของประเทศ   ความได้เปรียบของเราคือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาคใต้ที่นักเรียนจากทุกจังหวัดในภาคใต้สามารถเดินทางมาไม่ยาก   เราสอนในระบบไตรภาค ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นหากมีระบบการวางแผนการศึกษาที่ดี  ระบบสหกิจศึกษา(การฝึกงานอย่างเข้มข้น)ถึงสองภาคการศึกษาทำให้นักศึกษาของเรารู้จักกับการทำงานจริงและเป็นโอกาสได้งานทำก่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น

ระบบการสอนแบบ Active learning ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้มาตรฐานการศึกษา UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) จากประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำมาใช้เต็มรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย  และการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชาเอกที่สำคัญ  จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบัณฑิตมี่มีคุณภาพไม่แพ้มหาวิทยาลัยใดในประเทศ

ยืนยันสัญญา และรับปากด้วยความมั่นใจว่า เราไม่แพ้ใครแน่นอน

รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร

รักษาการแทนคณบดี

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1  สิงหาคม 2561

Facebook Comments