หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 
ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย: รัฐศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Political Science Program
ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย: รัฐศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Political Science
วิชาเอก
 1. การเมืองการปกครอง (Government)
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
 3. อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
ปรัชญา / ความสำคัญ   

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความไม่เท่าเทียมทางสังคมเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของสังคมไทยปัจจุบัน เพราะความไม่เท่าเทียมส่งผลต่อสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งปรากฏออกมาทั้งในลักษณะของความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น อคติทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการกดขี่ทางเพศ เป็นต้น แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ปรากฏขึ้น ดำรงอยู่ และเปลี่ยนรูปอย่างซับซ้อนภายใต้องค์ประกอบและเงื่อนไขหลายประการ องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือรัฐส่วนกลางและแบบแผนอำนาจที่ถูกสถาปนาขึ้นผ่านรัฐดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีแบบแผนอำนาจใดสามารถครอบงำหรือควบคุมคนกลุ่มต่างๆ ได้ตลอดไป เฉกเช่นเดียวกับสรรพสิ่งซึ่งต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง สภาพสังคมที่รองรับแบบแผนอำนาจของรัฐส่วนกลางเองก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  โลกาภิวัตน์ การขยายตัวของทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งนำมาด้วยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนข้ามชาติ ตลอดจนการเปิดประชาคมอาเซียน คือเงื่อนไขที่ทำให้สภาพสังคมไทยเปลี่ยนไปและส่งผลต่อแบบแผนอำนาจที่ถูกสถาปนาโดยรัฐส่วนกลาง ซึ่งมีทั้งความเปราะบาง ความอ่อนแอ อันในที่สุดจะนำมาสู่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน ขัดขืน กระทั่งเปลี่ยนแปลงแบบแผนดังกล่าวได้เสมอ

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวของสังคมไทยปัจจุบัน จึงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันถึงความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับสูงของสังคมจะต้องบรรจงสร้างบัณฑิตผู้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทั้งเข้าใจพลวัตที่ต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงความซับซ้อนหลากหลายของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ควรเป็นบัณฑิตซึ่งพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้อง และยึดมั่นในอุดมคติที่จะสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและน่าอยู่สำหรับคนทุกคน

เพื่อสร้างกำลังคนให้มีคุณลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนทัศน์ทางรัฐศาสตร์แนวใหม่ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนทัศน์ดังว่านี้ประกอบด้วยแนวคิดและวิธีการศึกษาปรากฏการณ์ที่ทันสมัย ข้ามพ้นข้อจำกัดของศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่ง เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง รอบด้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับบ่มเพาะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากปรากฏการณ์จริง อันจะเป็นสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาได้ลึกซึ้งขึ้น และสามารถช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานโดยพร้อมจะเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนโอกาสในสังคม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่รอบรู้และเข้าใจองค์ความรู้และการวิจัยทางรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอาเซียนศึกษา
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะโครงการต่างๆ ที่ต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาสังคมในมิติใหม่ๆ อันจะส่งเสริมความเท่าเทียมให้แก่สังคมในทุกระดับ
 3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มุ่งทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถออกไปปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และทำงานร่วมกับคนทุกกลุ่มได้
แนวทางประกอบอาชีพ
 1. บุคลากรด้านการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. บุคลากรทางการเมืองและการทูต
 3. บุคลากรในองค์กรอิสระ
 4. บุคลากรในงานด้านการวิจัยและโครงการพัฒนา
 5. บุคลากรในองค์กรเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 6. บุคลากรทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ทำงานในภูมิภาคอาเซียน
แนวทางการศึกษาต่อ
 • สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ระบบการศึกษา
 • เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 12,700 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 152,400 บาท

โครงสร้างหลักสูตร