ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: รัฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Political Science Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: รัฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Political Science

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความไม่เท่าเทียมทางสังคมถือเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะความไม่เท่าเทียมดังกล่าวส่งผลต่อการมีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรรวมถึงศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะปรากฏออกมาทั้งในลักษณะของความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น อคติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์และการกดขี่ทางเพศ เป็นต้น แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง ดำรงอยู่ และเปลี่ยนรูปอย่างซับซ้อน ภายใต้องค์ประกอบและเงื่อนไขหลายประการ กระนั้น องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือรัฐส่วนกลางและแบบแผนอำนาจที่ถูกสถาปนาขึ้นผ่านรัฐดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีแบบแผนอำนาจใดสามารถครอบงำหรือควบคุมคนกลุ่มต่างๆ ได้ตลอดไป เพราะเฉกเช่นเดียวกับสรรพสิ่งต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ สภาพสังคมที่รองรับแบบแผนอำนาจของรัฐส่วนกลางเองก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โลกาภิวัตน์ การขยายตัวของทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งนำมาด้วยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนข้ามชาติตลอดจนการเปิดประชาคมอาเซียนคือเงื่อนไขที่ทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปและส่งผลต่อแบบแผนอำนาจที่ถูกสถาปนาโดยรัฐส่วนกลางมีความเปราะบาง อ่อนแออันจะนำมาสู่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน ขัดขืน กระทั่งเปลี่ยนแปลงแบบแบบแผนดังกล่าวได้เสมอ

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวของสังคมปัจจุบัน จึงปฏิเสธไม่ได้ถึงความจำเป็นของความต้องการกำลังคนผู้รู้เท่าทันถึงความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ทั้งเข้าใจพลวัตที่ต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงความซับซ้อนและความหลากหลายของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรต้องมีความสำนึกที่พร้อมทำงานให้ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างเวทีการเคลื่อนไหวของคนในระดับรากหญ้าให้สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมและน่าอยู่สำหรับคนทุกคน

เพื่อสร้างกำลังคนให้มีคุณลักษณะตามที่กล่าวมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนทัศน์ทางรัฐศาสตร์แนวใหม่ อันประกอบด้วยแนวคิด วิธีการศึกษาปรากฏการณ์ที่ทันสมัย ข้ามพ้นข้อจำกัดของศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่ง และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง รอบด้านสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับบ่มเพาะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษาเรียนรู้จากปรากฏการณ์จริง อันจะเป็นสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษามากขึ้น กอปรกับช่วยปลูกฝังความสำนึกให้แก่ผู้เรียนที่จะออกไปทำงาน ซึ่งจะช่วยสร้างเวทีเป็นปากเป็นเสียงให้แก่คนยากไร้และขาดโอกาสในสังคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่รอบรู้และเข้าใจองค์ความรู้และการวิจัยทางรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่ต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาสังคมในมิติใหม่ ๆ อันจะส่งเสริมความเท่าเทียมให้แก่สังคมในทุกระดับ
  3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มุ่งทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถออกไปปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และทำงานร่วมกับคนทุกกลุ่มได้

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 รอบรู้และเข้าใจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์อย่างหนักแน่นครอบคลุมและลึกซึ้ง
2 มีจิตสำนึกสาธารณะ
3 เป็นนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์กล้าวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคม
4 มีความสามารถกับการทำงานกับคนทุกกลุ่ม

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. บุคลากรด้านการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. บุคลากรทางการเมือง
  3. บุคลากรในองค์กรอิสระ
  4. บุคลากรในองค์กรเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  5. บุคลากรในโครงการวิจัยและโครงการพัฒนา
  6. บุคลากรด้านสื่อสารมวลชน
แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 12,700 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 152,400 บาท

โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จำนวน 40 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
    1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 
    1.5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) จำนวนไม่น้อยกว่า 115 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์ 44 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 38 หน่วยกิต 
    2.3) กลุ่มวิชาเลือก 16 หน่วยกิต 
    2.4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 8 หน่วยกิต