ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายอาญา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญกฎหมายปกครอง
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์กฎหมาย
รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ

รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญระบบกฎหมายและหลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์
ผศ.ดร พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์กฎหมาย
ศ.พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
อาจารย์สัก กอแสงเรือง
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ

บรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน”

ศ. ดร. อุดม รัฐอมฤต
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ