• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ดร.โชติรัตน์ โกมารทัต
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ