อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญรัฐศาสตร์