นางสาวพีรยา ห้องโสภา
นักวิชาการสาขานิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76205
E - mailpeeraya.ho@wu.ac.th
  
นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์
นักวิชาการสาขารัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76204
E - mailchalermchai.ch@wu.ac.th