นางสาววรรณวิมล นาคะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76201
E - mailwanvimon.na@wu.ac.th
  
นางสาวนิลเนตร ฝั่งชลจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76202
E - mailninnet.fa@wu.ac.th
  
นางสาววีณา จันทร์ประสูตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76203
E - mailjweena@wu.ac.th