• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30
นางสาววรรณวิมล นาคะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6201
E - mailwanvimon.na@wu.ac.th
  
นางสาวนิลเนตร ฝั่งชลจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6202
E - mailninnet.fa@wu.ac.th
  
นางสาววีณา จันทร์ประสูตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6203
E - mailjweena@wu.ac.th