รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76243
E - mailsakon.bu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72485
E - mailksomjint@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริหารการพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76247
E - mailakom.ch@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76240
E - mailphanu.th@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76242
E - mail thussaneeya.bo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ธรรมาภิบาล การบริหารท้องถิ่น พลเมือง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76241
E - mailnantida.ja@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ1) รัฐประศาสนศาสตร์
2) การพัฒนาและการจัดการเมือง
3) การบริหารงานท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76244
E - mailkittachet.kr@wu.ac.th
ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ

1) รัฐประศาสนศาสตร์ 
2) การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน-การท่องเที่ยววิถีฮาลาล
3) องค์การและการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76246
E - mailarpaporn.so@wu.ac.th
Untitled
ความเชี่ยวชาญ1. การบริหารการพัฒนา
2. การประเมินผลโครงการ
3. การจัดการเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76247
E-mailkrittiya.an@wu.ac.th