• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30
อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการบริหารการพัฒนา การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2638
E - mailsomchai.pu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPolitical Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6225
E - mailsthirawu@wu.ac.th
อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6237
E - mailapinun.se@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPolitical Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6228
E - mailtrin.ay@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญContemporary Democratic Theory, Constitutional Theory, Contemporary Political Theory
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6230
E - mailsurat.kh@wu.ac.th
อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญThai Politics, Political Institutions, Social Movements 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6231
E - mailuchane.ch@wu.ac.th
Mr.Philip Randall Cardin
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญComparative politics, Political Theory
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6227
E - mailphilip.ca@wu.ac.th
อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, องค์การระหว่างประเทศ (เน้นอาเซียนและสหภาพยุโรป)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6239
E - mailanusorn.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญ ปรัชญาการเมือง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6226
E - mailattasit.si@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการเมืองยุโรป  การระหว่างประเทศและการฑูต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailpreechayana.wo@wu.ac.th