อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการบริหารการพัฒนา การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72638
E - mailsomchai.pu@wu.ac.th
WU Expert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPolitical Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76225
E - mailsthirawu@wu.ac.th
WU Expert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญContemporary Democratic Theory, Constitutional Theory, Contemporary Political Theory
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76230
E - mailsurat.kh@wu.ac.th
WU Expert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ ปรัชญาการเมือง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76226
E - mailattasit.si@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76237
E - mailapinun.se@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPolitical Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76228
E - mailtrin.ay@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
อาจารย์ (ลาศึกษา)
ความเชี่ยวชาญThai Politics, Political Institutions, Social Movements 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76231
E - mailuchane.ch@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, องค์การระหว่างประเทศ (เน้นอาเซียนและสหภาพยุโรป)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76239
E - mailanusorn.ch@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์ ดร. ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการเมืองยุโรป  การระหว่างประเทศและการฑูต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76236
E - mailpreechayana.wo@wu.ac.th
WU Expert
Mr.Philip Randall Cardin
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญComparative politics, Political Theory
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76227
E - mailphilip.ca@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมมลายูร่วมสมัย อิสลามศึกษา ญานวิทยาอิสลาม ทฤษฏีการวิจารณ์วรรณกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76255
E - mailpabdul.razak09@gmail.com
WU Expert
อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญแรงงาน, เมืองสมัยใหม่, เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ฟิลิปปินส์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76250
E - mailnaruemon.k@gmail.com​
WU Expert
อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการเมือง, วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินโดนีเซียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76253
E - mailtad_nuan@hotmail.com
WU Expert
อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมอินโดนีเซีย, อินโดนีเซียศีกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76251
E - mailpenseri.panich@gmail.com​
WU Expert
อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สังคมไทย ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ ภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นมลายู
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76254
E - mailjirawat.seangthong@gmail.com ​
WU Expert
อาจารย์ ฮวง เหวียน ฮุย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาเซียนศึกษา เวียดนามศึกษา และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76249
E - mailhoang.hu@wu.ac.th
WU Expert
อาจารย์รินลา สังข์รอด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญInternational Relations, German studies
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76232
E - mailrinla.su@wu.ac.th
WU Expert