สาขาวิชานิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
รักษาการหัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญนโยบายและแผน การประเมินโครงการ การวางแผนกลยุทธ์ และการปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672731
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2731 , 2709-10
E - mailsurasit.va@wu.ac.th
อาจารย์ทวีพร คงแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672709-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2709-10
E-mailthaweephorn.kh@wu.ac.th
อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672779
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2779 , 2709-10
E - mailtaragade.da@wu.ac.th
อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเอกชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672752
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2752 , 2709-10
E - mailratikorn.ku@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิธ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672726
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2726, 2709-10
E - mailnucharee.sm@wu.ac.th
อาจารย์สิณิษฐา ดิษฐปาน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเอกชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2709
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2709
E - mailsinittha.di@wu.ac.th
อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา และสิทธิมนุษยชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672709
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2709 , 2709-10
E - mailtanarat.ma@wu.ac.th