อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76223
E - mailjintana.un@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิธ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76224
E - mailnucharee.sm@wu.ac.th
อาจารย์สิณิษฐา ดิษฐปาน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา และสิทธิมนุษยชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76217
E - mailtanarat.ma@wu.ac.th
อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา และสิทธิมนุษยชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76222
E - mailtanarat.ma@wu.ac.th
อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76220
E - mailamonrat.am@wu.ac.th
อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76218
E - mailsiwarut.la@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์ พวงจินดา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76221
E - mailwachiraporn.po@wu.ac.th