ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ประธาน
ความเชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72484
E - mailsurasit.va@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72485
E - mailksomjint@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญPolitical Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76228
E - mailtrin.ay@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76243
E - mailsakon.bu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76242
E - mailthussaneeya.bo@wu.ac.th
อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ Law and Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76223
E - mailjintana.un@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารการพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76238
E - mailsomchai.pu@wu.ac.th
นางสาววรรณวิมล นาคะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476208
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76201
E - mailwanvimon.na@wu.ac.th