Breaking News
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ประธาน
ความเชี่ยวชาญนโยบายและแผน การประเมินโครงการ การวางแผนกลยุทธ์ และการปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mail
surasit.va@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailksomjint@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
กรรมการ

 

ความเชี่ยวชาญPolitical Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailtrin.ay@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailsakon.bu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญรัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailthussaneeya.bo@wu.ac.th
อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ Law and Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailtaragade.da@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารการพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailsomchai.pu@wu.ac.th
นางสาววรรณวิมล นาคะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672705
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2705
E - mailwanvimon.na@wu.ac.th