Home / สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าองค์คณะศาลชั้นต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายวิชาที่สอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายวิชาที่สอนประวัติศาสตร์กฎหมาย

 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งศาสตราจารย์ 
รายวิชาที่สอนกฎหมายปกครอง 2

 

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่สอน กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสัมมนากฎหมาย
 
อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
รายวิชาที่สอน กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายวิชาที่สอนระบบกฎหมายและหลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  สำนักงาน สมนึกและสุธี ทนายความ
รายวิชาที่สอนหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

 

อาจารย์สัก กอแสงเรือง
วิทยากรพิเศษ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทนายความสัก กอแสงเรือง
รายวิชาที่สอนบรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน”

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
วิทยากรพิเศษ
ตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายวิชาที่สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญ

บรรยายพิเศษ “รัฐธรรมนูญ2560 กับอนาคตไทย”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่สอน

ประวัติศาสตร์กฎหมาย

อาจารย์นุสิทธิ์ อนุสรณ์
อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งผู้พิพากษา
รายวิชาที่สอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

Facebook Comments