Home / สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ทวีพร คงแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2776
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2776
E - mailthaweephorn.kh@wu.ac.th
อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2779
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2779
E - mailtaragade.da@wu.ac.th
อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2752
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2752
E - mailratikorn.ku@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567- 3716
เบอร์โทรศัพท์ภายใน3761
E - mailtrustana@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2726
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2726
E - mailnucharee.sm@wu.ac.th
อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญาและกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailtanarat.ma@wu.ac.th
สินิษฐา ดิษฐปาน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailsinittha.di@wu.ac.th
Facebook Comments