Home / สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2778
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2778
E - mailanusorn.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศ, การเมืองการปกครอง, ปรัชญาการเมือง, มานุษยวิทยา, การพัฒนาชุมชน, แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2774
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2774
E - mailsthirawu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
อาจารย์

 

ความเชี่ยวชาญการเมืองเปรียบเทียบ, การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่, ระเบียบวิธีวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mail 
อาจารย์ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
 
ความเชี่ยวชาญ การเมืองการปกครองไทย, การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายและแผน, ระบบและระเบียบการบริหารราชการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E - mail apinun.se@wu.ac.th
ศาสตราภิชาน ชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร
อาจารย์

 

ความเชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailchusak.ku@wu.ac.th
อาจารย์สุรัช คมพจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญทฤษฎีการเมืองร่วมสมัย, ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา, ศาสตร์การตีความ, ทฤษฎีวิพากษ์, มาร์กซิสม์ตะวันตก, สังคมวิทยาคลาสสิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2027
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2027
E - mailsurat.kh@wu.ac.th
อาจารย์ ฟิลิป แรนเดล คาร์ดิน
อาจารย์
 
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีการเมือง, การเมืองเปรียบเทียบ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E - mail philip.ca@wu.ac.th
อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการเมืองภาคประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2773
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2773
E - mail uchane.ch@wu.ac.th
อาจารย์ตฤณ ไอยะรา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญ  Political Economy, International Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E - mail trin.ay@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

 

ความเชี่ยวชาญปรัชญาการเมือง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailattasit.si@wu.ac.th
Facebook Comments