สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ ณ อาคารวิชาการ 5 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

  • สำนักวิชาฯมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังเบอร์ 5

2. นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

  • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 น.ถึง เวลา 11.30 น. และเวลา 13.30 ถึง เวลา 16.30 น.
  • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
  • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Waste)

1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

1.1 การใช้ระบบ DOMS ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

1.2 การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

1.3 การพิมพ์กระดาษ 2 หน้า, นโยบาย Paper Less การใช้ถุงผ้า

1.4 การแยกขยะ

 

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน
     ·  จำนวนจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 2 คัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย
o    รณรงค์การใช้รถร่วมกัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
o    มีการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน
     สำนักวิชาฯมีการใช้ทางเท้าในการเกินทางและใช้รถจักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

 

การศึกษาของส่วนงาน (Education)

6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

· สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ได้แก่ LAW-306 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6.2 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1. คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.โครงการค่ายนักกฎหมายอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ณ มัสยิดบ้านสระบัว มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 3 คน