นโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ระดับหน่วยงาน
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          สำนักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีนโยบายขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นกิจวัตร รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สถานะความก้าวหน้า
Web Designer 50%
 1. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารวิชาการ 5 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 2. ขนาดพื้นที่

 3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบุคลากรทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น
  – บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 24 คน (ลาศึกษาต่อ 3 คน)
  – บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 6 คน

1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

 • สำนักวิชาฯมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังเบอร์ 5

2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-ไม่มี-

3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2562

-ไม่มี-

4 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-ไม่มี-

5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 00 น.ถึง เวลา 11.30 น. และเวลา 13.30 ถึง เวลา 16.00 น.
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Wate)

1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

1.1 การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

1.2 การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

1.3 การพิมพ์กระดาษ 2 หน้า, นโยบาย Paper Less การใช้ถุงผ้า

3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

  3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี-

   3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี-

   3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี-

   3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี-

ข้อมูลการใช้งานน้ำ

ปี พ..

น้ำประปา

น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ..)

2560

111,386

0

2561

121,386

0

2562

169,381

0

4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
ไม่มี


4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
ไม่มี


4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
ไม่มี


4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน
ไม่มี-

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน
     ·  จำนวนจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 2 คัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย
o    รณรงค์การใช้รถร่วมกัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
o    มีการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน
     สำนักวิชาฯมีการใช้ทางเท้าในการเกินทางและใช้รถจักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

 

การศึกษาของส่วนงาน (Education)

6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

· สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ได้แก่ LAW-306 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ไม่มี-

6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

ไม่มี-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ไม่มี-

6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

ไม่มี-

6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1. คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.โครงการค่ายนักกฎหมายอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ณ มัสยิดบ้านสระบัว มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 3 คน