โดยที่โลกในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงต้องเป็นนักศึกษายุคใหม่ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ถือเป็นสำนักใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เพิ่งตั้งขึ้นได้ไม่นาน ดังนั้น สิ่งที่สำนักฯ กำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์คือ “เสริมสร้างและพัฒนาสำนักวิชาฯ ให้มั่นคง เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ” การที่จะเสริมสร้างและพัฒนาสำนักฯ ให้มั่นคง จะเน้นการดำเนินการในส่วนของสำนักเอง โดยการแสวงหาและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยนอกเหนือจากการเพิ่มปริมาณอาจารย์ที่มีวุฒิสูงและมีการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับแล้ว สำนักฯ จะมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นในแง่ของภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากการฝึกงาน (สหกิจ) 8 เดือน แล้ว สำนักฯ มีส่วนผสมของคณาจารย์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับมาเป็นอาจารย์ประจำ เรามีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตอุปฑูต มาเป็นผู้สอน เรามีการเชิญผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาในศาลจังหวัด ผู้พิพากษาจากศาลปกครอง และอัยการ รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากส่วนกลางมาเป็นผู้สอนเต็มวิชา ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาของสำนักฯ จะสามารถเข้าใจโลกของการปฏิบัติได้ดีขึ้น

            นักศึกษาของสำนักฯ จะได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยการเรียนจากอาจารย์เจ้าของภาษา และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักฯ เองตลอดช่วงการเรียนในหลักสูตร ซึ่งความรู้ความเข้าใจภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะช่วยเป็นประตูเปิดโลกให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากทั่วโลก ประกอบกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวการสอนมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้อยู่ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ย่อมจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14 ตุลาคม 2562