สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 5 เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-672410 โทรสาร.075-672411