ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ Universiti Utara Malaysia

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย ได้มีการตกลงความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการ INSPAD 2019 (International Seminar for Politics, Administration and Development 2019) ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562