อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
 
อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Trade Laws จาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
กรอบมาตรฐาน UKPSF เป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษโดย The Higher Education Academy (HEA) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับสากล