สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564) โดยมีวิชาเอกที่เปิดสอน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ และการเมืองท้องถิ่น คุณสมบัติ 1) เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป 2.50 2) แผนการศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รับสมัครจำนวน 120 คน รับสมัครรอบ Portfolio (TCAS รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึง 24 มกราคม 2564 สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th