สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปิดสอนครอบคลุมใน 3 วิชาเอก คือ การเมืองการปกครอง (Government) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) และอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและครอบคลุมสาขามากที่สุดของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่  https://entry.wu.ac.th