Home / กิจกรรมนักศึกษา / ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชม

ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชม

โครงการ “ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน” ครั้งที่ 3 วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเผียน ต. เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา โดยการนำความรู้ไปพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาต่อสังคม ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากศึกษาข้อมูลในชุมชน สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการกับรายวิชาหรือสามารถนำไปพัฒนาความรู้ของตนเองได้ ทางหลักสูตรจึงได้จัดทำกิจกรรมและรูปแบบการบูรณาการความรู้ขึ้น โดยการจัดโครงการ “ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน” ทั้งนี้ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี โดยในปีนี้ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายรัฐศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน” ขึ้นที่ชุมชนและโรงเรียนวัดใหม่ทอน ณ โรงเรียนบ้านเผียน ต. เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่าง วันที่ 6-8 เมษายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การทาสีอาคารเรียน, พัฒนาเพิ่มเติมสนามเด็กเล่นและห้องน้ำ, ปรับภูมิทัศน์ภายในโณงเรียน ,กิจกรรมค่ายเยาวชน/นักเรียนในพื้นที่

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสต …