การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 จำนวน 2 บทความ ใน “การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11” จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563