กิจกรรมไหว้ครูหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและผูกข้อมือให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณาจารย์ในหลักสูตร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้