เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เลียงแสงทอง อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  มาเป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการสร้างความเข้าใจจีนในฐานะมหาอำนาจทางการค้าของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา เป็นวิทยากรรายวิชา POS-350 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563