หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้นักศึกษาใน รายวิชา LAW-311 กฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563