เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2563
การนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาเป็นองค์ปาฐกให้โอวาทและสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางนักกฎหมายแก่นักศึกษา

และอาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น และ ได้มอบประมวลกฎหมายให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการมอบศาสตราวุธทางปัญญาที่นักศึกษาปี 1 จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในเส้นทางนักกฎหมาย