Home / กิจกรรมนักศึกษา / ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทางทหาร เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ สอนรายวิชา POS-251 ความมั่นคงระหว่างประเทศ  (International Security) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นวิชาเอกบังคับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุและเงื่อนไขของสงครามและสันติภาพ บทบาทและอิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง เป็นต้น ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติได้บรรยายกี่ยวกับ พัฒนาการ “ความมั่นคง” ในยุคสงครามเย็น และหลังยุคสงครามเย็น โดยให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนและซักถามในประเด็นต่าง ๆ

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปสหกิจศึกษา

ในวันจันทร์ที่ …