หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ท่านทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้นักศึกษาใน รายวิชา LAW-310 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563