หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.โชติรัตน์ โกมารทัต หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา POS-359 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563