หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา POS-320 การเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563