เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชา POS62-101 มโนทัศน์สำคัญทางนโยบายและกิจการสาธารณะ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อนำนักศึกษารายวิชาดังกล่าวลงพื้นที่จริงและเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกิจการสาธารณะ