Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการการจัดการความรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit