Home / กิจกรรมนักศึกษา / หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

  1. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านการเรียน

นายสุชาติ สินณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวขวัญฤดี มณีวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นางสาวแพรวพรรณ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

  1. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา

นางสาวธันยพร สายน้ำเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 3

  1. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

นายธนกร แก้วเม็ด นักศึกษาชั้นปีที่ 2

  1. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

นายฐานันดร อธิคมานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาวสัชกร ชัยณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นายอลงกรณ์ ดําแจ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นางสาวจารุวรรณ ศิริวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

  1. รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจําปีด้านกิจกรรมจริยธรรม

นายสุกฤษฎิ์ สุวรรณชาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นายนาถธราดล ชายเขต นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …