Home / Education News / สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร…เส้นทางสู่ความสำเร็จ “วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเรียน เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสต …