Home / Education News / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในการเรียนการสอนรายวิชา Law-402 สัมนากฎหมาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และรายวิชา Law-101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

 

 

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสต …