Home / Education News / ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

ศ. ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์พิเศษรายวิชาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ และหัวหน้าโครงการอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลาง เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ สอนรายวิชา POS-359 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง (International Politics in Middle East) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นวิชาเอกเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในตะวันออกกลางตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับชาติมหาอำนาจ การรวมกลุ่มและสถาบันในระดับภูมิภาค ศาสตราจารย์จรัญได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในโลกตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนและซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์และบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสต …