Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำอาจารย์ใหม่หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.

แนะนำอาจารย์ใหม่หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีอาจารย์ใหม่ที่เริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
2. อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
3. ศาสตราภิชานชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร
4. อาจารย์ฟิลิป แรนเดล คาร์ดิน

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …