Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในนามของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้พวกเรารักษาคุณงามความดีเหล่านั้นไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศต่อไป ให้สมกับอัตลักษณ์นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คือ

1. ภาวะผู้นำ
2. จิตสาธารณะ
3. บุคลิกภาพรับใช้สังคม
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …