Home / ข่าวทั่วไป / คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมให้ความรู้กฎหมายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิทางกฎหมาย โดยมีการบรรยายให้ความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิย์ (กู้ยืมฯ กฎหมายครอบครัวและมรดก) , พระราชบัญญัติการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ , กฎหมายอาญา , กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น อีกทั้งมีการตอบข้อซักถามจากประชาชนชาวทุ่งใสอีกด้วย

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …