Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การบรรยายพิเศษรายวิชา LAW-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

การบรรยายพิเศษรายวิชา LAW-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (น.บ., น.ม., M.L.I., S.J.D. Constitutional Law (University of Wisconsin-Madison)) อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ผู้บรรยายรายวิชา LAW-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาแกนนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาร่วมกันอภิปราย ตอบคำถาม ทำให้บรรยาการการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: https://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/pcb.1720508611349298/1720508421349317/?type=3&theater

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …