Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์” โดยมีนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกว่า 200 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเกียรติในการเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับการพูดคุยกับนักศึกษาในหัวข้อ “ร้อยดวงใจ สานสายใยคณบดีสู่ศิษย์ รปศ.” หลังจากนั้นเป็นการแนะนำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บรรยายกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในช่วงที่ผ่านมา เรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ตามด้วยเรื่องราวสุดประทับใจภายใต้ธีม “ร้อยดวงใจ สานสายใจจากครูสู่ศิษย์” โดยหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
และช่วง 1 ชั่วโมงต่อมา เป็นการแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อการติดตามดูและนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของการแจ้งแผนการเรียน การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านได้มีการบันทึกการติดตามความก้าวหน้าไว้อย่างเป็นระบบ และการให้ Feedback แก่นักศึกษา พร้อมแก้ไขข้อบกพร้อง การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA ซึ่งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เลือกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรของสำนักวิชาฯ ที่เข้ารับการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ยังสร้างเสริมให้นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …