Home / กิจกรรมนักศึกษา / HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์

HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “HOME ROOM หลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษารัฐศาสตร์พบคณาจารย์ ” ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ รองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร หลังจากนั้นเป็นการแนะนำทางด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร การวางแผนการศึกษา และการตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา โดยอาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบอรมการพัฒนาสื่อสารออนไลน์ด้วย Infographic เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเด่น และเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดสามลำดับแรกของแต่ละชั้นปีแยกตามเอกวิชา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาแบบก้าวกระโดดและทุนการศึกษาเรียนดี (นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนต่อไป

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสต …